wróć do strony głównejIELKA NOWENNA FATIMSKA„Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej
dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać”
(MB do Łucji. Fatima lipiec 1917r.)W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Wierzymy, że czekające nas za kilka lat uroczystości, będą czasem wylania szczególnej łask. Wierzymy też, że zgodnie z zasadą Fatimy wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy z niebem w wypełnianiu się wielkich obietnic przekazanych przez Matkę Bożą. Dlatego chcemy przygotować się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczyna się 13 maja 2009 r., a kończy 13 maja 2017. A będzie to czas modlitwy przyzywającej obecności Boga. Będzie to czas poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi i życia na co dzień tym poświęceniem, by coraz pełniej upodabniać się do Jej Najczystszego Serca. Będzie to czas ofiary otwierającej niebo nad grzesznikami. Będzie to czas trwania przy Sercu Niepokalanym, które zgodnie z postanowieniem Jezusa jest dla dzisiejszego świata drogą do Boga. Będzie to wreszcie czas zgłębiania prawdy o naszej Matce, by w ten sposób spełnić życzenie Zbawiciela, który powiedział, iż chce, aby Maryja była „bardziej znana i miłowana”.

Wielka Nowenna Fatimska to zaproszenie dla ludzi oddanych bez reszty Matce Najświętszej, świadomych, że żyjemy w dniach, w których wypełniają się wielkie zapowiedzi Fatimy, mówiące o triumfie Niepokalanego Serca. To zaproszenie dla tych, którzy chcą przyczyniać się do przyspieszania godziny Jej zwycięstwa i do wypełnienia się proroczej wizji kard. Augusta Hlonda, wiele razy przypominanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”. Wiemy, że obaj wielcy polscy prymasi prorokował, że nasza ojczyzna ma do odegrania szczególną rolę w dziele „zwycięstwa przez Maryję”.

Nadszedł czas, by przez nasze współdziałanie z Bogiem wcielać te zapowiedzi w życie. Chcemy razem przywoływać nadejście kontemplowanej przez Jana Pawła II „wiosny chrześcijaństwa” i „cywilizacji miłości” oraz uczyć się od niego drogi do świętości – przez bycie całymi dla Maryi. Pragniemy całym sercem zaangażować w jak najszybsze spełnienie się obietnicy przekazanej przez Siostrę Łucję – że nadchodzi „nowe pokolenie”, „pokolenie Niepokalanego Serca, przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego”.


reprod. z kal. Madonny Papieskie „Niedziela” 2005 fot.Janusz Rosikoń

Czyż czas nie nagli ? Przecież każdego dnia Maryja może nam powtórzyć swe słowa z lipca 1917 r. o piekle, do którego idzie wielu biednych grzeszników. Nie możemy patrzeć obojętnie na duchową śmierć żadnego z nich. Tym bardziej, że w tylu współczesnych uznanych przez Kościół objawieniach Matka Boża zapowiadała, że nadchodzi „Jej czas”, że nasze dzieci będą już żyły w innej epoce. Głosi to na przekór ciemnych chmurom, które zdają się gromadzić nad horyzontem naszych dziejów. Bo przyszłość jest warunkowa. Tak wiele zależy od nas, jutro świata jest w naszych rękach. Jak uczył Jan Paweł II, „chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka”. To także współpraca człowieka z człowiekiem. Dlatego, angażujemy się po zwycięskiej stronie i zapraszamy i Was do wspólnej pracy dla Maryi.

Służcie Jej modlitwą.

Ofiarujcie Jej swe trudy i cierpienia.

Bądźcie gotowi ofiarować Jej swoje życie.

Bądźcie świadkami Jej nadchodzącego tryumfu, naśladując Jej cnoty.

Mówcie o Niej, apostołujcie.

Poznawajcie prawdę Jej Niepokalanego Serca i zapraszajcie do tego innych.

Niech objawi się we współczesnym świecie potęga miłości miłosiernej.

Niech powstrzyma zło, przetworzy sumienia, obdarzy świat nadzieją i pokojem.

Temu wszystkiemu ma służyć Wielka Nowenna Fatimska. Jesteśmy przekonani, że jest ona odpowiedzią na znaki czasu. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem objawień w 1917 r. papież Benedykt XV zaprosił cały Kościół do odprawienia nowenny w intencji pokoju na świecie. Był to czas pierwszej wojny światowej, a nikt z przywódców tego świata nie miał woli jej zakończyć. Nikt też nie słuchał wołania papieża o pokój. Wówczas Benedykt XV skierował swój modlitewny apel do Matki Najświętszej. Nie chcieli go słuchać królowie i prezydenci, ale został wysłuchany przez niebo. W ostatnim dniu nowenny, który przypadał 13 maja 1917 r., sama Matka Najświętsza zstąpiła na ziemię, by ukazać światu drogę do pokoju. Ogłosiła: „Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Za dziewięć lat, 13 maja 2017 r., minie cały wiek od wysłuchania papieża Benedykta przez niebo i przyjścia Matki Bożej Fatimskiej na ziemię. Wielkimi krokami zbliża się setna rocznica objawień fatimskich. Czy nie jest słuszne rozpocząć w Kościele nową nowennę przywołującą kolejny cud z nieba? Rozpoczyna się ona znowu za pontyfikatu papieża noszącego imię Benedykt – wtedy był to Benedykt XV, teraz jest to Benedykt XVI. Zdumiewające, że rozpoczęcie objawień w Fatimie i początki przygotowań do ich setnej rocznicy spina klamra papieży Benedyktów.

Czy nie możemy ufać, że i tym razem niebo odpowie na nasze wołanie i – jak wierzyła Siostra Łucja – na naszych oczach wypełnią się wielkie obietnice Fatimy: na świat spłynie pokój, ludzkość powróci do Boga, a Niepokalane Serce Maryi stanie się źródłem łask, które zatopią zło ?

Wiosna chrześcijaństwa, cywilizacja miłości, zwycięstwo nowego pokolenia nad pokoleniem szatańskim – wiele jest imion, jakie święci nadają naszym nadziejom. Bóg obiecał je spełnić. Zapowiedział to w Fatimie przez swą wysłanniczkę Maryję. Ogłosił, że w Jego niezmierzonym miłosierdziu wszystko jest warunkowe. Nie musi spełnić się żaden z ciemnych scenariuszy, które napełniają ludzi lękiem. Uciekając się do Niepokalanego Serca Maryi, oddając się cali Matce Najświętszej, jesteśmy bezpieczni. Więcej, zaczynamy być narzędziem wypełniania się wielkich planów Bożych ! To dlatego patronem Wielkiej Nowenny Fatimskiej jest obok Matki Najświętszej sługa Boży Jan Paweł II. Ucząc się od niego, możemy stać się narzędziami ratowania świata przed złem niosącym śmierć.

Wielka Nowenna Fatimska, dziewięć lat poprzedzających setną rocznicę objawień w Fatimie, to „czas stosowny”, czas szczególnej łaski. Wierzymy, że każdy, kto zaangażuje w jej odprawienie swoje serce, zostanie dotknięty Bożym błogosławieństwem. Nie opuści Maryja swoich oddanych czcicieli, którzy gotowi są ofiarnie Jej służyć. Nie zbłądzą ci, którzy wsłuchają się w uważnie w głos Fatimy. Nie będzie stał w miejscu człowiek, który zapatrzy się w drogę, jaką szedł Jan Paweł II. Każdy, kto będzie poznawał myśli Siostry Łucji zdobędzie mądrość. A ponieważ nie będzie czuwał sam przy Sercu Niepokalanej Maryi, sam nie będzie się modlił, sam ćwiczył w cnotach, sam wypełniał prośby Matki Bożej, wsparty modlitwą i ofiarą tysięcy swoich sióstr i braci nigdy nie będzie duchowo głodny. Doświadczy, czym jest naprawdę Kościół – wspólnota założona przez Jezusa Chrystusa, karmiąca się sakramentami i wpatrzona w świętość Maryi, Matki Bożej.Jak wygląda Wielka Nowenna Fatimska ?

Trwa dziewięć lat: od 13 maja 2009 do 13 maja 2017 r. Są w niej dwa kręgi uczestnictwa. Pierwszy stanowią ci, którzy złożyli wobec Matki Najświętszej osobiste zobowiązanie czuwania w tym czasie przy Jej Sercu. Ich nazwiska będą uroczyście złożone na miejscu objawień w setną rocznicę przybycia Maryi do Fatimy. Tacy ludzie będą otrzymywać wszelką niezbędną pomoc do odprawiania Nowenny: materiały, informacje o spotkaniach, nowych publikacjach itd. Druga grupa to osoby, które – z powodu najróżniejszych przeszkód i trudności – angażują się w Nowennę w sposób ograniczony. Ich uczestnictwo w Nowennie jest również nieocenione, a każdy w nich także otrzyma wszelką niezbędną pomoc, przede wszystkim naszą modlitwę.

Jak odprawiamy Nowennę ?

Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będą okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku.

Poszczególne lata 2009-2017 podzieliśmy na okresy mocne i słabe. Te pierwsze to wspomniany okres od maja do października (czas objawień w Fatimie). W tym czasie zbieramy się o ile to możliwe we wspólnocie tych, którzy pragną stać się „nowym pokoleniem” i w pierwszą sobotę miesiąca uroczyście spełniamy prośbę Matki Najświętszej o pocieszanie Jej zranionego Serca, a dnia 13. każdego miesiąca wspólnie celebrujemy uroczyste nabożeństwo fatimskie. W pozostałe miesiące nie przestajemy czuwać przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty i (gdzie to możliwe) podczas nabożeństw fatimskich. Jest to jednak przede wszystkim czas osobistej modlitwy, medytacji i lektury, a także mówienia innym o Fatimie i dzielenia się świadectwem swej maryjnej wiary.

Przez cały czas Wielkiej Nowenny Fatimskiej wszystkie trudy i cierpienia, choroby i troski ofiarujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak najczęściej odmawiamy różaniec, ucząc się tej modlitwy według wskazań Jana Pawła II z Rosarium Virginis Mariae. Jak najczęściej wzbudzamy intencję Wielkiej Nowenny Fatimskiej, a jest nią przyśpieszenie czasu wypełnień się wielkich obietnic Fatimy. Codziennie odmawiamy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Maryja powiedziała: „Jezus chce, abym była lepiej znana i miłowana”. O ile to możliwe, w okresie Wielkiej Nowenny Fatimskiej zgłębiamy prawdy o Maryi i uczymy się żyć w kręgu światła, jaki Ją otacza.

Należy wiedzieć o tym, że...

Wielka Nowenna Fatimska nie jest formą nabożeństwa, w ramach którego należy odmówić jedynie konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomóc współczesnemu światu poznać orędzie fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej. Nowenna zatem to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca.

Nowenna rozpoczęła się 13 maja 2009r., jednak włączyć się do niej można w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi.

ZATEM:

1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie. Jeśli ktoś nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowenną nic wspólnego.

2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani razu nie odprawi tego nabożeństwa, nie jest jej uczestnikiem.

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez oddania się Matce Najświętszej trudno mówić o życiu orędziem fatimskim, a tym samym o uczestnictwie w Wielkiej Nowennie Fatimskiej.

4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu - (znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny),

5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem orędzia fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.

Wszyscy, którzy włączają się w dzieło Nowenny są wpisywani do Złotej Księgi Nowenny Fatimskiej, która zostanie złożona w darach ofiarnych w Fatimie, w czasie uroczystości 100. rocznicy Objawień.

Całość została pozyskana ze źródła: www.sekretariatfatimski.pl , gdzie znajduje się wielkie bogactwo treści na ten temat, gdzie są podane modlitwy nowennowe i wszystko inne, co umożliwi włączenie się w to dzieło.


reprod z biuletynu Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem 2006 r.

„Fatima jest zwrotnym punktem w dziejach ludzkości. Kto ma ten drogowskaz dany na ziemię a wiodący do nieba – spojrzy – i będzie musiał podjąć decyzję, tak jak każdy człowiek stojący przed drogowskazem” (MB do Barbary Kloss).

wróć do strony głównej